rekrutacja: Rekrutacja do szkoły trwa przez cały rok do wyczerpania miejsc. Klasy liczą maksymalnie 16 osób. 

Kwestionariusz rekrutacyjny

Na rok 2018/2019 prowadzone są zapisy uzupełniające do klasy  do klasy trzeciej.

Niezbędne dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły:

1. wypełniony kwestionariusz (pobrany z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej),

2.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań o kontynuowaniu dalszej nauki,

3. oraz ew. opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

4. 4 zdjęcia,

5. oceny z półrocza, jeżeli zapis do szkoły odbywa sie w trakcie roku szkolnego,

Następnie należy: podpisać ze szkołą umowę o naukę oraz opłacić opłatę wpisową w wysokości 900 zł w ciągu 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia o przyjęciu do szkoły.

Uczeń, który otrzymał potwierdzenie przyjęcia do klasy III gimnazjum przy Prywatnej Szkole Podstawowej SIGMA, powinien niezwłocznie, po zakończeniu roku szkolnego, dołączyć do dokumentów świadectwo szkolne ukończenia klasy drugiej(w oryginale).

 

Pozostałe informacje dot. rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły (codziennie w godz. od 8.00 -16.00)                                                                             TELEFON  INFORMACYJNY: 71 321-36-35                       lub 71 322-20-30
e-mail: sekretariat@sigma.edu.pl
50-244 Wrocław pl. św. Macieja 7A

 

 

 
 
<!--  |