Tematy na egzamin maturalny z języka polskiego- maj 2014.

LITERATURA

1. Arkadia, Eden, Raj, Wyspy Szczęśliwe...Porównaj obrazy miejsc szczęśliwych zawarte w utworach literackich wybranych epok.

2. Literacki obraz Kresów. Omów temat na wybranych przykładach z literatury polskiej.

3. Topos domu w literaturze polskiej.Przedstaw różne sposoby jego funkcjonowania w tekstach dawnych i współczesnych.

4.Omów i porównaj motywy powrotu do "kraju lat dziecinnych" w wybranych utworach literackich.

5. Dworek szlachecki przestrzenią życia człowieka. Omów na wybranych przykładach z literatury polskiej.

6. Ogród w literaturze. Analizując celowo wybrane utwory literackie, porównaj kilka sposobów wykorzystania toposu ogrodu.

7. Kawiarnia jako zjawisko w lulturze i temat w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

8. Literackie obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Omów na wybranych przykładach.

9. Literackie obrazy wsi jako przestrzeni życiowej. Omów na wybranych przykładach.

10. Obrazy patriotów w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

11. Wrocław w prozie i/lub poezji współczesnej. Omów na wybranych przykładach.

12. Analizując celowo wybrane teksty literackie, porównaj różne sposoby metaforycznego przedstawiania świata (np. świat jako labirynt, teatr, targowisko próżności...).

13. Analizując wybrane utwory literackie, porównaj różne sposoby prezentowania obrazu Afryki w literaturze pięknej i/lub faktu.

14. Ruiny jako motyw literacki. Omów jego funkcje na wybranych przykładach.

15. Dzieje bajeczne Polski (czasy przed panowaniem Mieszka I) w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

16. Sarmatyzm i jego dziedzictwo w literaturze polskiej od XVII do XX wieku. Analizując celowo wybrane dzieła literackie, omów różnorodność ujęcia tego tematu.

17. "Ostoja polskości" czy "Świat zepsuty"? Literackie wizerunki polskiej szlachty. Omów na wybranych przykładach.

18. "Bóg- Honor- Ojczyzna". Przedstaw różne sposoby wyrażania etosu rycerskiego (i żołnierskiego) w literaturze.

19. Idea ojczyzny, narodu, państwa w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

20. Idee niepodległościowe w literaturze polskiej. Porównaj i oceń je, analizując celowo wybrane dzieła literackie.

21. Narodowe mity i stereotypy. Przedstaw i oceń je, analizując celowo wybrane dzieła literackie.

22. Postacie historyczne jako bohaterowie utworów literackich. Omów na wybranych przykładach.

23. Postacie władców w literaturze pięknej i/lub faktu. Omów na wybranych przykładach.

24. Heroizacja i deheroizacja jako metody kreowania postaci literackich. Omów na wybranych przykładach.

25. Zmiany w światopoglądzie bohaterów literackich wywołane II wojną światową. Omów na wybranych przykładach.

26. Od fascynacji do przerażenia. Przedstaw różne postawy wobec rewolucji w literaturze polskiej.

27. Literacka wizja Września 1939 roku w prozie i/lub poezji. Omów na wybranych przykładach.

28. Analizując wybrane XX-wieczne utwory literackie, przedstaw i porównaj różne postawy pohaterów wobec totalitaryzmu.

29.Analizując wybrane XX-wieczne utwory literackie, porównaj sposoby przedstawiania nazizmu i/lub komunizmu w literaturze ( od propagandy do krytyki).

30. Scharakteryzuj socrealizm jako metodę twórczą, analizując celowo wybrane teksty literackie.

31. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

32. Postawy bohaterów literackich wobec śmierci. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach dzieł jednego lub kilku autorów.

33. Śmierć jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie twórczości jednego lub kilku autorów.

34. Renesansowa koncepcja życia prezentowana w literaturze polskiej i jej filozoficzne oraz literackie źródła. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

35. Schopenhaueryzm i/lub nietzscheanizm w wybranych utworach literackich. Omów zagadnienie, analizując trafnie dobrane teksty młodopolskie.

36. Freudyzm w literaturze XX wieku. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty literackie.

37. Omów funkcjonowanie elementów religii i filozofii Wschodu w wybranych utworach literackich.

38. Omów i porównaj różne sposoby pisania o Bogu w polskiej poezji współczesnej.

39. Przedstaw i porównaj wizerunki Boga w różnych epokach literackich, analizując wybrane teksty.

40. Omów i porównaj sposoby wykorzystania różnych mitologii w literaturze fantasy (na przykładach książek wybranych pisarzy).

41. Tradycja czarnoleska w literaturze polskiej. Omów temat na wybranych przykładach dzieł literackich.

42. Tradycja antyczna w literaturze polskiej. Omów temat na wybranych przykładach dzieł literackich.

43. Tradycja biblijna w literaturze polskiej. Omów temat na wybranych przykładach dzieł literackich.

44. Lektury bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

45. Folklor jako inspiracja pisarzy róznych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury polskiej.

46. Odwołania do średniowiecza w literaturze późniejszych epok. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów.

47. Powieść historyczna. Przedstaw cechy gatunku na wybranych przykładach.

48. Epos- dzieje i znaczenie gatunku. Omów temat na wybranych przykładach dzieł literackich polskich i obcych.

49. Motyw "teatr mundi" w literaturze różnych epok. Omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach.

50. Na podstawie wybranych utworów omów i porównaj dwie wybrane konwencje dramaturgiczne.

51. Powieść epistolarna w polskiej i obcej tradycji literackiej. Na wybranych przykładach omów cechy gatunku.

52. Na przykładzie twórczości wybranego autora (lub kilku autorów) omów związki między powieścią historyczną a literaturą fantasy.

53. Na przykładzie twórczości wybranego autora (lub kilku autorów) omów charakterystyczne cechy horroru (opowiadania, powieści grozy).

54. Na przykładzie twórczości wybranego autora (lub kilku autorów) omów charakterystyczne cechy powieści kryminalnej.

55. Na przykładzie twórczości wybranego autora (lub kilku autorów) omów charakterystyczne cechy powieści realistycznej.

56. Utopie i antyutopie w literaturze; sposoby kreowania, funkcje. Omów na wybranych przykładach.

57. Analizując wybrane przykłady, omów funkcje tytułu, motta i dedykacji w utworach literackich.

58. Powieść jako gra z czytelnikiem. Chwyty narracyjne i fabularne, relacje między narratorem a odbiorca. Omów te zagadnienia naprzykładzie wybranych utworów.

59. Świat symboli literackich w wybranych dziełach pisarzy polskich i/lub pbcych. (Zinterpretuj symbole pochodzące z dzieł przynależnych do różnych gatunków literackich).

60. Groteska i absurd jako tworzywo literackie XX-wiecznej prozy i dramatu. Omów na wybranych przykładach.

61. Wpływ retoryki na kształt literatury staropolskiej. Omów na wybranych przykładach tekstów renesansowych i barokowych.

62. Omów na wybranych przykładach funkcje krytyki literackiej w różnych epokach.

63. Analizując wybrane przykłady, omów najciekawsze, Twoim zdaniem, zjawiska polskiej literatury faktu XX i XXI wieku. Uzasadnij wybór.

64. Listy- teksty użytkowe czy literackie? Rozważ problem, analizując wybrane teksty.

65.Odkrycia naukowe jako inspiracja dla twórców lieratury. Przedstaw na wybranych przykładach.

66.Podróże współczesnych poetów. Omów wykorzystanie tego motywu w liryce dwu twórców przełomu XX i XXI wieku.

67. Wpływ literatury dawnej na utwory współczesnych pisarzy. Omów zagadnienie, analizując odpowiednio dobrane przykłady.

68. Funkcja postaci lalki w utworach literackich dla dorosłych i dla dzieci. Porównaj różne kreacje lalkowych bohaterów.

69. Przedstaw i zinterpretuj nawiązania do filozofii franciszkańskiej w poezji. Odwołaj się do poezji Młodej Polski i współczesnej.

70. Indywidualiści, egocentrycy, odmieńcy. Przedstaw na przykładach wybranych utworów XIX i XX wieku.

71. Poezja jako narzędzie walki z systemem polityczno-społecznym. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów z literatury.

72. Spory literackie na przełomie epok. Omów, na odwołując się do stosownych przykładów.

73. Literatura i medycyna. Jak w dziełach literackich przedstawia się lekarzy? Omów na wybranych przykładach.

74. Motywy biblijne i/lub mitologiczne w polskiej poezji XIX i XX wieku. Przedstaw funkcje odwołań w wybranych utworach literackich.

75. Pokusy i niebezpieczeństwa władzy- przedstaw problem na wybranych przykładach literackich.

76. Rycerz i rycerskie ideały w polskiej literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.

77. Ewolucja gatunku powieściowego w polskiej literaturze. Dokonaj prezentacji wybranych utworów i uzasadnij dobór tekstów.

78. Moja antologia polskiej poezji współczesnej. Przedstaw różnorodność tematów i form poetyckich. Uzasadnij dobór tekstów.

79. Różne ujęcia motywu miasta w wybranych utworach literackich różnych epok.

80. Romantyczne opisy przyrody. Przedstaw różnorodność ujęć i celowość ich wykorzystania.

81. Dzieciństwo i młodość w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

82. Miejsca magiczne w życiu i twórczości polskich pisarzy. Omów analizując biografie i wybrane utwory literackie.

83. Motywy gór i górskiego krajobrazu w literaturze polskiej. Dokonaj analizy tematu odwłując się do wybranych utworów literackich.

84. Ocena narodu polskiego czasów zaborów. Dokonaj analizy problemu na wybranych przykładach literackich.

85. Człowiek wobec Boga w wybranych tekstach literackich. Przedstaw różne ujęcia motywu i odwołując się do stosownych kontekstów, określ przyczyny ich zróżnicowania.

86. Legenda "poetów przeklętych". Przedstaw zjawisko, analizując utwory wybranych artystów.

87. Dialog twórców literatury z filozofami. Dokonaj analizy tematów na wybranych przykładach.

88. Szkoła jako temat literacki. Na wybranych przykładach omów różne jej przedstawienia.

89. Przyroda jako element świata przedstawionego utworów literackich. Omów sposoby i cele wprowadzania opisów przyrody w różnych tekstach literackich.

90. Portrety kobiet w literaturze pisanej przez kobiety. Zaprezentuj na wybranych przykładach prozatorskich, poetyckich lub dramatycznych.

91. Brzydota jako kategoria estetyczna wybranych epok literackich i twórców. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.

92. Na wybranych przykładach omów wykreowany w literaturze obraz Niemca.

93. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

94. Miłość w okresie wojny i okupacji jako próba ucieczki od rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach literackich.

95. Młodopolski dekadentyzm i katastrofizm. Podaj źródła postaw i przedstaw ówczesne sposoby ratowania się przed rozpaczą. Omów zjawisko na przykładzie wybranych tekstów literackich.

96. Literackie obrazy buntu. Na wybranych przykładach dzieł literackich przeanalizuj przyczyny i konsekwencje buntu bohaterów.

97. Literatura jako głos młodego pokolenia. Przeanalizuj wybrane utwory z różnych epok.

98. Czarownica- kobieta przeklęta? Omów temat, analizując teksty literackie z różnych epok.

99. Na wybranych przykładach omów różne sposoby funkcjonowania tańca jako motywu literackiego.

100. Polacy widziani oczami obcokrajowców. Zanalizuj wybrane przykłady literackie i filmowe.

101. Ptaki jako bohaterowie dzieł literackich i filmowych( albo malarskich). Posługując się celowo dobranymi przykładami, przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje jakie pełnią w tekstach kultury.

102. Inspiracje literackie i malarskie w poezji Jacka Kaczmarskiego. Omów na podstawie wybranych tekstów.

103. Włochy jako inspiracja twórczości lirycznej. Odwołaj się do stosownych przykładów.

104. Przedstaw i zinterpretuj nawiązania do filozofii franciszkańskiej w poezji. Odwołaj się do poezji Młodej Polski i współczesnej.

105. Literackie i filmowe obrazy powstania warszawskiego. Przedstaw i porównaj sposoby ich kreowania i ideową wymowę , przywołując wybrane przykłady.

106. Miasta włoskie lub francuskie, lub hiszpańskie jako przestrzeń kultury. Porównaj wybrane przykłady.

107. Związki kultury polskiej i niemieckiej. Omów na wybranych przykładach z literatury i innej dziedziny sztuki.

108. Przedstawienia groteskowe wyrazem kryzysu wartości. Rozważ tę tezę, analizując wybrane przykłady dzieł literackich i inne teksty kultury.

109. Obraz Japonii przedstawiany przez swoich i obcych. Omów na podstawie przykładów z literatury oraz sztuki japońskiej i innych krajów.

110. Symbolika przedmiotów w poezji i malarstwie. Porównaj sposób jej wykorzystania w tekstach kultury, analizując wybrane przykłady.

111. Dlaczego bohaterowie dzieł literackich i filmowych zakładają maski? Odpowiedz na to pytanie na podstawie analizy wybranych przykładów.

112. Obrazy biedy w filmie i powieści. Porównaj ich rolę i sposoby ukazania w wybranych utworach.

113. Różne przedstawienia ogrodów w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach sposoby i cele wykorzystania motywu.

114. Parodia rzeczywistości PRL w literaturze i innych tekstach kultury. Omów temat na podstawie wybranych przykładów.

115. Motyw labiryntu w literaturze i sztuce. Omów funkcje i sposoby jego przedstawienia w różnych epokach.

116. Topos danse macabre. Omów funkcje i sposoby jego przedstawienia w wybranych utworach literackich i tekstach kultury różnych epok.

117. Na wybranych przykładach omów sposoby prezentacji i funkcje literackich opisów przyrody.

118. Omów charakterystyczne cechy języka użytkowników Internetu. Posłuż się przykładami wypowiedzi.

119. Forma językowa nazw sklepów, kawiarni, instytucji. Oceń ją pod względem poprawności językowej i walorów stylistycznych.

120. Polskie nazwy miejscowości. Przeprowadź analizę i klasyfikację zebranego materiału językowego.

121. Sposoby budowania nastroju w wybranych tekstach literackich. Omów na wybranych przykładach.

122. Od Doświadczyńskiego do Złotopolskich- omów zjawisko nazwisk znaczących i określ jego funkcję w polskiej literaturze i sztuce.

123. Komizm słowny. Omów sposoby jego realizacji i wykorzystywania w wybranych tekstach literackich.

124. Język mówiony jako tworzywo literackie. Na wybranych przykładach omów sposoby i cele jego wykorzystania.

125. Neologizmy współczesnego języka polskiego. Przedstaw różnorodność i funkcje w wybranych utworach literackich.

126. Porównaj język czasopism młodzieżowych z językiem prasy popularnonaukowej. Omów wybrane przykłady i przedstaw wnioski.

127. Specyfika języka literatury młodopolskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów z epoki.

 

 
 
<!--  |